• §1 Predávajúci
 • Ing. Cyril Chorvát, Pri kríži 18, 84102  Bratislava, Slovensko
 • §2 Kupujúci
  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • §3 Tovar
  Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.horoskop.php5.sk
 • §4 Objednávka
  Kúpna zmluva realizovaná prostredníctvom internetového obchodu vzniká zaslaním potvrdenia o úspešnej platbe na email kupujúceho.
 • §5 Storno objednávky
  Objednávky bez uhradenia objednaných služieb a digitálnych produktov sa považujú automaticky za zrušené.
 • §6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto ustanovenie neplatí pre software, ako aj poskytnuté a realizované služby.
 • §7 Dodacie podmienky
  Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť digitálne produkty maximálne do 48h od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
  Forma dodania
  Kupujúci po úspešnej platbe dostane e-mail s prílohou, obsahujúcou objednané produkty.
 • §8 Cena dopravy
  Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať 10% zo sumy objednávky, maximálne 10 euro za administratívny poplatok pre odoslanie faktúry poštou v prípade že o to zákazník písomne požiada. Faktúry a ostatné dokumenty sa zasielajú automaticky emailom bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
 • §9 Záruka a reklamácie
  Nakoľko ste mali možnosť prečítať si ukážky jednotlivých produktov aby ste zistili či Vám po stránke obsahu a formy vyhovujú, záruky na dodané produkty neposkytujeme. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb, pokiaľ k nim došlo z našej strany použitím nesprávnych vstupných údajov v dôsledku omylov. Takéto chyby opravíme v rozmedzí 2 dní. Návrhy na zrušenie transakcií cez účtovné strediská platobných kariet bez predchádzajúcej emailovej komunikácie neakceptujeme, vzhľadom na povahu digitálneho tovaru.
 • §10 Ochrana osobných údajov
  Kupujúci v procese objednávky vypĺňa registračný formulár v ktorom uvádza najmä svoje meno, adresu, email a ďalšie dobrovoľné údaje (v prípade právnickej osoby aj údaje firmy). Tieto údaje sú uložené v databázach potrebných pre spracovanie objednávky. Potvrdením registrácie v procese objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so spracúvaním týchto údajov za účelom vybavenia objednávky podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je možné kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz týchto údajov z databázy a predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje tretej osobe. Predávajúci môže využiť registračné údaje pre zasielanie noviniek a iných informácií týkajúcich sa internetového predaja registrovaným užívateľom až do odvolania registrovaného užívateľa.
 • §11 Záverečné ustanovenia Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky.

Dôležitá informácia: Ak Vám príde akákoľvek automatická informácia o platbe generovaná systémom, platbu vykonajte až keď Vám pošlem     e-mailom platobné údaje – pre prípad platby prevodom na účet a správu, že objednaný produkt / produkty sú pripravené na odoslanie.

Dodržaním tohoto opatrenia sa vyhneme problémom v prípade mojej technickej alebo zdravotnej poruchy. Za porozumenie ďakujem. S pozdravom C. Chorvát      Mobil: +421949876453

Joomla templates by a4joomla